Poštujte pravilno razvrstavanje otpada,
jer činimo dobro za naše zdravlje i okoliš!

Vijesti i obavijesti

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, br. 84/2021) Odlagalište d.o.o....
MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD KOJI SE TREBA SAKUPLJATI U UTORAK 15.08.2023. (Velika Gospa) SAKUPLJATI ĆE SE...
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i...

Zeleni otoci podrazumijevanju skup spremnika za odlaganje korisnog ambalažnog otpada. Pogledajte lokacije gdje građani mogu odložiti papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac), te staklenu ambalažu (zeleni poklopac)

Kako odvajati?

Informacije, edukacija...