Poštujte pravilno razvrstavanje otpada,
jer činimo dobro za naše zdravlje i okoliš!

Vijesti i obavijesti

Sukladno čl. 77. st. 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, br. 84/2021) Odlagalište d.o.o....
Obavještavamo korisnike usluga sakupljanja otpada sa područja grada te općina Cernik i Rešetari da otpad...
Općina Gornji Bogićevci Općina Stara Gradiška Općina Dragalić Općina Cernik Općina Rešetari

Zeleni otoci podrazumijevanju skup spremnika za odlaganje korisnog ambalažnog otpada. Pogledajte lokacije gdje građani mogu odložiti papir i karton (plavi poklopac), plastičnu i metalnu ambalažu (žuti poklopac), te staklenu ambalažu (zeleni poklopac)

Kako odvajati?

Informacije, edukacija...