01

NAZIV PROJEKTA: Nabava komunalnih vozila
NAZIV KORISNIKA: ODLAGALIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.053.500,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 1.396.380,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 28.09.2020. - 28.05.2021.

Projekt tvrtke Odlagalište d.o.o. „Nabava komunalnih vozila“ obuhvaća nabavu dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge i na javnim površinama. Projekt se provodi u cilju povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu čime se doprinosi povećanju oporabe otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Tvrtka Odlagalište d.o.o. javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te uslugu povezanu s javnom uslugom koja se odnosi na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada obavlja na području 6 JLS: Grada Nove Gradiške te Općina Cernik, Dragalić, Rešetari, Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo, čime navedeno područje - područje obuhvata projekta obuhvaća 9.543 kućanstva
(30.532 stanovnika).

CILJ projekta: doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Kako tvrtka do sada nije imala potrebne kapacitete uslugu prikupljanja reciklabilnog otpada nije niti mogla izvršavati adekvatno, no novim vozilima omogućit će se ekološki i ekonomski učinkovito prikupljanje reciklabilnog otpada na mjestu njegova nastanka. Projekt će osigurati pozitivan doprinos rješavanju izazova poput učinkovitog korištenja resursa, smanjenja degradacije okoliša, očuvanja bioraznolikosti te ublažavanja klimatskih promjena što će pridonijeti održivom društvenoekonomskom razvoju i boljoj kvaliteti života. Smanjenje uvoza sekundarnih sirovina (staklo, plastika,
metal), zapošljavanje djelatnika, smanjenje troškova odlaganja neke su od gospodarskih koristi koje ovaj projekt doprinosi.

Očekivani rezultati projekta:

 1. nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada te unaprijeđen proces odvojenog
  prikupljanja otpada na području obuhvata projekta, za 6 JLS odnosno 9.543 kućanstva
 2. smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagalište i povećanje količine odvojeno prikupljenog
  otpada te doprinos oporabi istog (305t reciklabilnog otpada prikupljeno u godini po završetku
  projekta; 2% planirano povećanje u sljedećem razdoblju na bazi godine)
 3. doprinos ekonomskom razvoju (smanjen uvoz sekundarnih sirovina, troškova odlaganja i dr.)
 4. društvena korist projekta (osiguravanje uvjeta života bez narušavanja prirodne ravnoteže)
 5. povećanje zaposlenosti
 6. uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice te doprinos promicanju mjera ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije
 7. doprinos poštivanju reda prvenstva (hijerarhiji) gospodarenja otpadom (kroz unaprjeđenje procesa
  odvojenog prikupljanja otpada te izgradnju svijesti stanovništva o negativnim učincima otpada koji se
  odlaže na odlagališta, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, uštedi resursa, zaštiti okoliša i
  zdravlja ljudi)
 8. doprinos provedbi lokalnih, regionalnih, nacionalnih, EU dokumenata iz područja gospodarenja
  otpadom
 9. izgrađena svijest stanovnika u pogledu izbjegavanja stvaranja otpada, zaštite resursa, prirode i zdravlja ljudi
 10. doprinos očuvanju okoliša, smanjenju zagađenja zraka, tla i vode, čime se direktno djeluje na podizanje razine kvalitete života.

Kontakt osoba za više informacija: Marijan Furić, Odlagalište d.o.o., Telefon: + (385) 35 351 441,
Email: info@odlagaliste.hr, Ivana Gundulića 15/D, 35400 Nova Gradiška

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Odlagalište d.o.o.
Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija