Sukladno Zakonu pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:
Odlagalište d.o.o.
Ivana Gundulića 15/D
35 400 Nova Gradiška

Elektronske pošte:
ivana.prpic@odlagaliste.hr

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje:
Ivana Prpić, bacc. admin. publ.

radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Telefon: 035/ 351 441

Prilozi: