Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) općina Rešetari započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada poslati putem priloženog obrasca na e-mail adresu: opcina-resetari@sb.t-com.hr